Reklamacja

1. Po otrzymaniu przesyłki Klient zobowiązany jest ją rozpakować w obecności listonosza lub kuriera i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych produktu, powstałych w czasie transportu zobowiązany jest sporządzić protokół szkody opisujący szczegółowe uszkodzenia opakowania i produktu, podpisany przez Klienta oraz listonosza lub kuriera. Po sporządzeniu protokołu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem. Wszelkie reklamacje będą uwzględniane jedynie po dostarczeniu protokołu reklamacyjnego sporządzonego w sposób opisany powyżej.

2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient stwierdzi w nim wady jest uprawniony do skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych.

3. Podstawą zgłoszenia reklamacji jest posiadanie dokumentu zakupu, tj. paragonu lub faktury VAT.

4. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe oraz objęte roczną gwarancją producenta. Reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 z późn. zm.). W przypadku, gdy stroną umowy sprzedaży nie jest konsument, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

5. Reklamację należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@jest.com.pl

6. W przypadku uznania reklamacji towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów lub zaprzestania produkcji), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary.

7. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

8. Reklamowany towar powinien być wysłany wyłącznie na adres: :  F.H. JEST ul. Oświęcimska 51K, 44-109 Gliwice

Wzory reklamacji: