POLITYKA PRYWATNOŚCI 

www.jest.com.pl

Szanowny Kliencie/Użytkowniku

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, żebyś podczas korzystania z naszych usług czuł się komfortowo i bezpiecznie, dlatego przygotowaliśmy dokument, z którego uzyskasz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

Spis treści:

1. Wstęp

2. Informacje ogólne

3. Odbiorcy danych osobowych Strony www

4. Pozyskiwanie, gromadzenie cel, zakres oraz czynności przetwarzania danych osobowych

5. Prawa osób, których dane dotyczą

6. Mechanizm cookies, dane eksploatacyjne i analityka

7. Postanowienia końcowe

§ 1

Wstęp

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających ze Strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym: www.jest.com.pl zwanego dalej Stroną www. Dokument opisuje przede wszystkim podstawy, cele, zakres przetwarzania danych osobowych, wskazuje podmioty, którym dane są powierzane, a także zawiera informacje dotyczące plików cookies oraz narzędzi analitycznych stosowanych w ramach Strony www.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony www, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO (tutaj można zapoznać się z treścią rozporządzenia http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679), jest Jerzy Jastrzębski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H."JEST" JERZY JASTRZĘBSKI, wpisany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca adres miejsca głównego wykonywania działalności i adres do doręczeń: ulica Oświęcimska 51k, 41-800 Zabrze, NIP: 6481063453, REGON: 276403675, telefon kontaktowy: +48 32 370 11 93, adres poczty elektronicznej: jest@jest.com.pl, zwana/y dalej Administratorem i będąca/y jednocześnie Usługodawcą Strony www i Sprzedawcą.

3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). 

4. Administrator danych osobowych oświadcza, iż Polityka prywatności pełni rolę informacyjną co oznacza, iż nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników. Jej celem jest  określenie działań podejmowanych przez Administratora oraz opis powiązanych ze Stroną www usług, narzędzi i funkcjonalności, z których korzystają Użytkownicy Strony www np. w celu skorzystania z formularza kontaktowego czy innych działań podejmowanych w ramach Strony www.

§ 2

Informacje ogólne

1. Administrator Strony www dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności Użytkowników wszelkich danych i informacji, które zostały od Nich pozyskane. Z należytą starannością dobiera i stosuje techniczne środki ochrony, zarówno programistyczne, jak i organizacyjne, tym samym zapewniając całkowitą ochronę przed ich udostępnieniem, ujawnieniem, utraceniem, zniszczeniem, nieuprawniona modyfikacją czy przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

2. Administrator informuje, że Strona www stosuje protokół transmisji, zapewniający bezpieczeństwo przesyłania danych w Internecie, a mianowicie posiada  zainstalowany protokół SSL (Secure Socket Layer v3). Jest to rodzaj zabezpieczenia polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer Strony www. Informacja wysyłana z serwera do Klienta jest również kodowana, a po osiągnięciu celu dekodowana.

3. Dane zbierane przez Administratora przetwarzane są zgodnie z prawem, z poszanowaniem zasad rzetelności i przejrzystości, gromadzone są w minimalnym zakresie koniecznym dla wyszczególnionych celów i przetwarzane zgodnie z nimi, niepoddawane dalszemu przetworzeniu niezgodnemu z tymi celami, adekwatne i poprawne merytorycznie w stosunku do przeznaczenia oraz przechowywane w sposób umożliwiający identyfikację osób, których dane dotyczą. Okres przechowywania danych uzależniony jest od celu przetwarzania i ograniczony do momentu uzyskania założonego celu.

4. Administrator Strony www na zasadach określonych Polityce prywatności posiada dostęp do danych, może jednak powierzyć dane osobowe Klientów podmiotom zewnętrznym, współpracującym z Administratorem. Takie powierzenie jest możliwe wyłącznie na podstawie stosownych umów powierzenia danych osobowych, zawartych pomiędzy Administratorem a podmiotem przetwarzającym. Umowy zawierają zapis określający zakres oraz warunki przetwarzania danych osobowych koniecznych do realizacji usług. Administrator oświadcza, że współpracuje tylko z podmiotami, które gwarantują ze swojej strony bezpieczeństwo procesów przetwarzania danych osobowych poprzez wdrożenie zabezpieczeń odpowiadających wymaganiom określonych w RODO.

5. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania informacji dotyczących Strony www organom władzy publicznej np. w związku z prowadzeniem postępowań o możliwe naruszenia prawa lub podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

6. Korzystanie z usług oraz narzędzi udostępnionych w ramach Strony www, a także podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. 

7. Klient korzystający z usług i narzędzi udostępnionych w ramach Strony www potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności Stronę www, jednocześnie wyrażając zgodę (jeśli zachodzi taka potrzeba) na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z tymi postanowieniami poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów zamieszczonych na stronie Stronę www (treści checkboxów określają cel w jakim będą wykorzystywane podane dane osobowe).

§ 3

Odbiorcy danych osobowych Strony www

1. W celu zapewnienia prawidłowego działania Strony www, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie  koniecznym do jego zrealizowania.

2. Przykładowymi odbiorcami danych osobowych Strony www są:

• przewoźnicy, pośrednicy, spedytorzy - w sytuacji, gdy  Klient dokonujący zamówienia na Stronie www,

• dostawcy usług wspomagających pracę Administratora Strony www np. dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Strony www, poczty elektronicznej, firmy obsługujące system mailingowy do wysyłki Newsletter, hostingodawcy,

• podmioty świadczące usługi księgowe.

3. Odbiorcy danych (podmioty zewnętrzne) przetwarzają dane osobowe na podstawie podpisanych z Administratorem Strony www stosownych umów powierzenia. Podmioty te gromadzą, przetwarzają, przechowują dane osobowe zgodnie z posiadanymi regulaminami i politykami prywatności.

4. Przetwarzanie danych osobowych  Usługobiorców Strony www www.jest.com.pl

Administrator powierza następującym podmiotom:

a) firma hostingowa - Firma Data Quest, 44-336,  Jastrzębie-Zdrój, ul. Niepodległości 110, NIP: 6331013867, Regon: 273797640 – w celu przechowywania danych na serwerze, na którym zainstalowana jest Strona www lub w celu przechowywania danych na serwerze, na którym zainstalowana jest Strony www oraz  w celu sprawowania opieki informatyczno-technicznej nad Strony www,

b) Firma Data Quest, 44-336,  Jastrzębie-Zdrój, ul. Niepodległości 110, NIP: 6331013867, Regon: 273797640 w celu obsługi informatycznej Strony www,

c) F.H. "JEST" JERZY JASTRZĘBSKI, 44-109, Gliwice, ul. Oświęcimska 51k w celu zarządzania stroną internetową Strony,

d) Kajtek Lesław Biuro Rachunkowe Podatkowo-Konsultacyjne, 41-500, Chorzów, ul. Gałeczki 45 lok. 77. w celu rozliczenia płatności i wystawienia rachunku/faktury za zamówiony Towar/Usługę lub w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i kadrowej lub w celu realizacji obowiązku rozliczeń podatkowych i księgowości lub w celu prowadzenia księgowości działalności gospodarczej właściciela Strony www,

e) F.H. "JEST" JERZY JASTRZĘBSKI, 44-109, Gliwice, ul. Oświęcimska 51k  w celu prowadzenia księgowości w formie elektronicznej,

f) InPost sp. z o.o. EQUAL BUSINESS PARK Budynek B. ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6793108059, KRS 0000543759 oraz DPD POLSKA SP Z O O, Mineralna 15, 02-274 Warszawa, KRS: 0000028368, NIP: 5260204110, REGON: 012026421 w celu realizowania zamówień Strony www i dostawy Towarów do Klienta lub w celu dostawy Towaru do Klienta.

g) F.H. "JEST" JERZY JASTRZĘBSKI, 44-109, Gliwice, ul. Oświęcimska 51k oraz TELEMEDICINE APPS SP. Z O.O., TEATRALNA 17 / A 40-003 KATOWICE, KRS: 0000910762, Numer REGON: 389480122, Numer NIP: 954-282-87-92 - w celu obsługi marketingowej,

h) F.H. "JEST" JERZY JASTRZĘBSKI, 44-109, Gliwice, ul. Oświęcimska 51k oraz TELEMEDICINE APPS SP. Z O.O., TEATRALNA 17 / A 40-003 KATOWICE, KRS: 0000910762, Numer REGON: 389480122, Numer NIP: 954-282-87-92 - social media.

§ 4

Pozyskiwanie, gromadzenie cel, zakres oraz czynności przetwarzania

1. Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera, adresów IP, parametrów oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji będzie miało miejsce w  związku z korzystaniem ze Strony www.  Dane te nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

2. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach lub innych czynnościach podejmowanych na Stronie www aby ułatwić korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu poprawy funkcjonalności tych usług.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników Strony www.

4. W ramach prowadzonej Strony www Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w następujących celach:

• dostosowywania oferty i doświadczeń Użytkownika,

• wykonania Umowy sprzedaży lub Umowy dotyczącej świadczenia Usług drogą elektroniczną,

• ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, 

• rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania, 

• marketingu bezpośredniego produktów i usług,

• wysyłki Newsletter,

• organizacji konkursów i programów lojalnościowych,

• przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy dostępnych usług. 

5. Administrator informuje, że zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), numer telefonu kontaktowego w celu marketingowym, adres dostawy Towaru (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W przypadku Usługobiorców lub  Klientów nie będących Konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo takie dane jak: nazwę Firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

6. Dane osobowe, które są gromadzone w celach wskazanych w Polityce Prywatności będą przechowywane przez okres realizacji usług (w tym usług elektronicznych i wysyłki Towarów) świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z terminów przedawnienia roszczeń, przepisów prawa podatkowego, praw Konsumenta czy innych praw w tym zakresie.

KONTAKT Z KLIENTEM

7. Podstawą przetwarzania danych w związku z obsługą Klienta, która obejmuje kontakt z Klientem w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda na przetwarzanie. Jeśli  po kontakcie zostanie zawarta umowa, dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit b RODO. Podstawą prawną przetwarzania po ewentualnym zakończeniu kontaktu będzie usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (stosownie do art.6 ust.1 lit. f RODO).

FORMULARZ KONTAKTOWY

8. W ramach funkcjonalności Strony www, Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu interaktywnego formularza. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu. Użytkownik może podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub zlecenia usługi. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu obsługi zapytania lub/i przyjęcia zlecenia, a ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

9. W celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

10. W celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

NARZĘDZIA SPOŁECZNOŚCIOWE

11. Na stronie Stronie www.jest.com.pl zainstalowane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Google, LinkedIN. Wyświetlając Stronę www, na której została umieszczona taka wtyczka, przeglądarka  Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, Google, LinkedIn. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego Usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze stroną. Integracja ta umożliwia Usługodawcy otrzymanie informacji, że  przeglądarka Użytkownika  wyświetliła Stronę www.jest.com.pl nawet jeśli Użytkownik nie posiada profilu u danego Usługodawcy czy nie jest  akurat u niego  zalogowany. Jeśli Użytkownik będzie zalogowany do jednego z serwisów społecznościowych, to Usługodawca serwisu będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na Stronie do danego profilu w danym serwisie społecznościowym.

W sytuacji, gdy Użytkownik Strony użyje przycisku „Lubię to” lub „Udostępnij”, to wówczas odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego Usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się np. na tablicy na Facebooku. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez Usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkowników w tym zakresie i możliwość wprowadzenia ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały wskazane w polityce prywatności każdego z Usługodawców.

NARZĘDZIA SPOŁECZNOŚCIOWE (FACEBOOK)

12. Na Stronie www używana jest  wtyczka i inne narzędzia udostępniane przez serwis społecznościowy Facebook. Wyświetlając Stronę www na której  została umieszczona taka wtyczka  przeglądarka Użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Administratora Facebooka. 

13. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego Usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze stroną. Integracja ta umożliwia Usługodawcy otrzymanie informacji, że  przeglądarka Użytkownika  wyświetliła Stronę www.jest.com.pl nawet jeśli Użytkownik nie posiada profilu w serwisie społecznościowym Facebook czy nie jest  akurat u niego zalogowany. Jeśli Użytkownik będzie zalogowany do serwisu społecznościowego to Usługodawca serwisu będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na Stronie do danego profilu w serwisie społecznościowym Facebook.

W sytuacji, gdy Użytkownik Stronę www użyje przycisku „Lubię to” lub „Udostępnij”, to wówczas odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego Usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w serwisie społecznościowym i ukażą się np. na tablicy na Facebooku. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez Usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkowników w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały wskazane w polityce prywatności każdego z Usługodawców.

GOOGLE ADS

14. Administrator informuje, iż korzystając z usług Google Ads promuje Stronę www w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. W sposób automatyczny, podczas odwiedzin Strony www w urządzeniu każdego Odwiedzającego pozostawiany jest tzw. plik Remarketing cookie firmy Google, który za pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie przeglądanych przez  Odwiedzającego stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach.

Usługa Google Ads dostarczana jest przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, który przystąpił do programu Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. 

§ 5

Prawa osób, których dane dotyczą

1. RODO nadaje Klientom/ Użytkownikom przedmiotowe uprawienia, ich wykaz zamieszczono poniżej. Przysługują one bez podania przyczyny, nie są  jednak bezwzględne i nie będą przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności dotyczących przetwarzania danych osobowych. W sytuacji, gdy Klient/ Użytkownik  będzie chciał zrealizować któreś z przysługujących mu praw, może w dowolnym momencie  przesłać oświadczenie woli na adres e-mail strony www lub adres siedziby Administratora.

I. Prawo dostępu do danych realizowane na podstawie art. 15 RODO.

Klient/ Użytkownik w każdym czasie może  zgłosić się do Administratora  w celu potwierdzenia czy jego dane są przetwarzane, a  jeśli ma to miejsce Klient ma prawo:

• do uzyskania dostępu do danych osobowych,

• do otrzymania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta/Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach jakie przysługują Klientowi/Użytkownikowi  na mocy RODO (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,

• do uzyskania kopii swoich danych osobowych.

II. Prawo do sprostowania danych realizowane na podstawie art. 16 RODO.

Klient/Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Ma również prawo do żądania uzupełnienia swoich danych osobowych. Aby sprostować lub uzupełnić swoje dane osobowe prosimy o przesłanie informacji na adres poczty elektronicznej Strony www.

III. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – realizowane na podstawie art. 17 RODO.

a) Klient/ Użytkownik może wystąpić z żądaniem do Administratora o usunięcie wszystkich lub niektórych jego danych,

b) Klient/ Użytkownik ma prawo żądania usunięcia jego danych osobowych, gdy:

• dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,

• wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o zgodę Klienta/Użytkownika,

• wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych w celach marketingowych,

• dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

• dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

• dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,

c) pomimo zgłoszenia przez Klienta/Użytkownika żądania usunięcia danych osobowych w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator,

d) usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Strony lub ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności Strony www.

IV. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody realizowane na podstawie art. 7. ust. 3 RODO

a) Klient/ Użytkownik akceptując oświadczenia umieszczone przez Administratora w interaktywnych formularz dostępnych na Stronie www, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w określonych celach,

b) Klient /Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych w dodatkowych celach poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych zaproponowanych w formularzach dostępnych na stronie Stronie www,

c) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jaką udzielił Administratorowi, cofnięcie zgody będzie miało skutek od momentu wycofania zgody,

d) cofnięcie zgody nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji dla Klienta, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jednie za zgodą,

e) cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych osobowych dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jego cofnięciem.

V. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych  realizowane na podstawie art. 21 RODO

a) Klient/ Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes,

b) przesłana przez Klienta/ Użytkownika w formie wiadomości e-mail rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oznacza sprzeciw Klienta/Użytkownika na przetwarzanie jego danych, w tym profilowania tych celach,

c) jeśli Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej zezwalającej na przetwarzanie danych Klienta/ Użytkownika a wniesiony sprzeciw okaże się zasadny  dane osobowe wobec których został wniesiony sprzeciw zostaną usunięte.

VI. Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych realizowany na podstawie art. 18 RODO

Klient/ Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia swoich danych osobowych, gdy:

a) kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych- Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych,

b) przetwarzanie  danych osobowych Klienta/ Użytkownika jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych Klient/ Użytkownik żąda ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

c) dane osobowe Klienta/ Użytkownika przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony  roszczeń Klienta/ Użytkownika,

d) gdy Klient/Użytkownik zgłosił sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych – wówczas ograniczenie przetwarzania następuje do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w sprzeciwie Klienta/ Użytkownika.

VII. Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Klient/ Użytkownik ma prawo do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz  do przesłania ich  innemu Administratorowi danych osobowych.

Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio dane osobowe Klienta/ Użytkownika  innemu Administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

VIII. Klientowi przysługuje  również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 7

Polityka Cookies, dane eksploatacyjne i analityka

1. Stronę www używa niewielkich plików zwanych cookies (ciasteczka), są one zapisywane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Użytkowników jeśli przeglądarka internetowa na to pozwala. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Cookies stosowane są w celu optymalizacji procesu korzystania ze Stronę www, w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania Użytkowników ze Strony www, co umożliwia ulepszanie struktury Strony www. 

3. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

a) Cookies sesyjne (tymczasowe): są przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Klienta.

b) Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Klienta. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Klienta.

4. Administrator stosuje kod śledzenia Google Analitycs w celu analizy statystyk Strony www oraz zarządzania reklamami Ads; szczegółowe informacje dotyczące Google Analytics znajdują się na stronie https://support.google.com/analytics/answer/6004245.  

5. Klient w dowolnym momencie, wykorzystując przeglądarkę internetową z której korzysta, może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików cookies. Takie działanie może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług i narzędzi Stroyę www, w tym  uniemożliwić złożenie Zamówienia.

6. Jeśli Klient podejmie decyzję, iż nie zgadza się na wykorzystywanie pików cookies w opisanych powyżej celach w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Szczegółowa instrukcja postępowania i informacje dotyczące cookies zawarte są w menu pomocy przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Klient. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies to: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Microsoft Edge.  

11. Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach Stronę www umożliwiają Użytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Klienta. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się na przykład na stronie internetowej: www.yuoronlinechoices.com. Udostępnianie Google Analytics informacji o aktywności na Stronie www można zablokować za pomocą udostępnianego przez firmę Google Inc. dodatku do przeglądarki dostępnego tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Polityka prywatności zawiera odnośniki do innych stron internetowych, zaleca się zapoznanie z Politykami prywatności i Regulaminami tych stron.

2. Powyższa Polityka prywatności odnosi się tylko do Strony www Administratora.

3. Istnieje możliwość rozszerzenia oferty Strony www co tym samym stwarza możliwość zmiany treści Polityki prywatności o czym będą Państwo poinformowani stosownym komunikatem na Stronie www.

4. W razie dodatkowych pytań dotyczących Polityki prywatności Strony www, prosimy o wiadomość na podany przez Administratora adres poczty elektronicznej jest@jest.com.pl